Χορήγηση εξόδων κηδείας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 189/67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.730/77 του Τομέα Ασφάλισης Νομικών χορηγεί έξοδα κηδείας σε συνταξιούχους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αποκλειστικά.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αίτηση (pdf, 50KB) δικαιούχου

2.    Εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών (στο όνομα του δικαιούχου)

3.    Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 εκείνου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται: « δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι να λάβω έξοδα κηδείας από άλλη πηγή».

5.    Σε περίπτωση που ο αιτών έλαβε έξοδα κηδείας από άλλη πηγή θα αναγράφει την πηγή και το ποσό εξόδων κηδείας που έλαβε και θα υποβάλει σχετική βεβαίωση.

6.     Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου κατάθεσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού, απαραίτητος για την κατάθεση του ποσού.